Algemene Voorwaarden

Aanvaarding algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en gebruik van de website www.hooftman.nl (de "Website"). Op de inhoud en het gebruik van deze Website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze Website houdt automatisch aanvaarding van de algemene voorwaarden door de gebruiker in.

Hooftman Autobedrijven houdt zich het recht voor om zowel deze Website als de algemene voorwaarden die op het gebruik van deze Website van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzingen en/of te vervangen. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig om kennis te nemen van eventuele aanpassingen of wijzigingen.

Informatie op de website
Hooftman Autobedrijven spant zich in de informatie op de Website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wijzigingen en typefouten worden echter voorbehouden. Aan de informatie op de Website kunnen geen rechten worden ontleend. Hooftman Autobedrijven sluit elke aansprakelijkheid uit voor op de Website verstrekte informatie en ieder gebruik van de Website.

De informatie op de Website, zowel woord als beeld en geluid, is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd of opgeslagen zonder de schriftelijke toestemming van Hooftman Autobedrijven. Het aanbrengen van wijzigingen op de Website is uitsluitend toegestaan met toestemming van Hooftman Autobedrijven.

Beschikbaarheid en gebruik website
Hooftman Autobedrijven spant zich in om deze Website beschikbaar te houden maar zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet- beschikbaarheid van de Website.

Hooftman Autobedrijven is niet aansprakelijk voor enige schade voor de gebruiker of derden welke voortvloeit uit het gebruik van de Website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, software en de vormgeving van de Website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Volvo Car Corporation te Zweden, Volvo Cars Nederland, Hooftman Autobedrijven of aan Hooftman Autobedrijven gelieerde vennootschappen of hun licentiegevers.

Hyperlinks
Hooftman Autobedrijven is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die mogelijk vanuit deze Website kunnen worden bezocht. Hooftman Autobedrijven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van informatie op externe websites.

Geschillen
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of het gebruik van de Website worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.